تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر چابهار

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر چابهار شماره57402/310/300استاندار محترم و رياست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان
در اجراي بند8 مصوبه مورخ15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر چابهار در جلسه مورخ 23/10/1386 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

18922 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/10/23 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان سيستان و بلوچستان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران