اصلاح تصويب‌نامه درخصوص بهاي خدماتي شركت پست جمهوري اسلامي ايران به دستگاههاي دولتي و ساير اشخاص حقوقي

اصلاح تصويب‌نامه درخصوص بهاي خدماتي شركت پست جمهوري اسلامي ايران به دستگاههاي دولتي و ساير اشخاص حقوقي شماره230553/43688وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
نظر به اينكه در بند (3) تصويب‌نامه شماره 222169/ت43688هـ مورخ 11/11/1388 بعد از واژه « ريال» عبارت « از محل رديف 5 ـ 520000» به اشتباه تحرير نشده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام مي‌شود.

دبير هيئت دولت ـ مجيد دوستعلي

18922 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران