اصلاح مصوبه شماره 131195/40852 مورخ 1/7/1388

اصلاح مصوبه شماره 131195/40852 مورخ 1/7/1388 شماره 216135/40852وزارت صنايع و معادن
نظر به اينكه در مصوبه شماره 131195/40852 مورخ 1/7/1388 كه براساس متـن پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، عبارت « جزء (4)» به اشتباه عـبارت « جـزء (3)» و عبـارت « مدير آزمايـشگاهي بخش مربوطه» به اشتـباه عبارت « مدير هماهنـگي تدوين استاندارد و يا نماينده او» تـحرير شده است، مراتـب براي اصـلاح اعلام مي‌شود.


دبير هيأت دولت ـ مجيد دوستعلي

18908 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/11/4 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت صنايع و معادن
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران