تصويب‌نامه در خصوص تعيين هيئت امناي مركز آموزش مديريت دولتي

تصويب‌نامه در خصوص تعيين هيئت امناي مركز آموزش مديريت دولتي شماره211650/ت43910كمعاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ـ معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 29/9/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد ماده (66) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ تصويب نمودند:
1ـ هيئت امناي مركز آموزش مديريت دولتي متشكل از هشت نفر به شرح زير است:
الف ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور (رييس هيئت امنا).
ب ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور.
ج ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا نماينده ايشان.
د ـ معاون علمي و فناوري رييس‌جمهور.
هـ ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
و ـ رييس مركز.
ز ـ دو نفر صاحب نظر با پيشنهاد رييس هيئت امنا و تأييد چهار نفر از شش عضو موضوع بندهاي (الف) تا (و).
2ـ رييس مركز به پيشنهاد رييس هيئت امنا پس از تأييد چهار عضو از پنج عضو موضوع بندهاي (الف) تا (هـ) با حكم ايشان منصوب مي‌شود.
3ـ رياست جلسات هيئت امنا برعهده رييس هيئت امنا است.
4ـ دعوت براي برگزاري جلسات برعهده رييس مركز است كه پس از تأييد رييس هيئت امنا انجام مي‌گيرد.
5 ـ جلسات با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و مصوبات با رأي بيش از نصف حاضران نهايي خواهدشد.
6 ـ مصوبات و تصميمات با امضاي رييس هيئت امنا ابلاغ خواهدشد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 27/10/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

18904 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/10/27 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران