تصويب‌نامه در خصوص تعيين اعضاي كميته دايمي پدافند غيرعامل كشور

تصويب‌نامه در خصوص تعيين اعضاي كميته دايمي پدافند غيرعامل كشور شماره211652/ت43505هـوزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت كشور ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1388 بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ آقايان سيدحسن فيروزآبادي رييس‌ستاد كل نيروهاي‌مسلح (رييس)، احمد وحيدي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، مصطفي محمدنجار وزير كشور، كامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوري، ابراهيم عزيزي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و داود احمدي‌نژاد (دبير كميته دائمي و دبيركل دبيرخانه پدافند غيرعامل كشور) به عنوان نمايندگان ويژه رييس‌جمهور و اعضاي كميته دايمي پدافند غيرعامل كشور تعيين مي‌شوند.
2ـ كليه اختيارات هيئت وزيران در امور پدافند غيرعامل و ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران ـ مصوب1383ـ به اعضاي كميته يادشده تفويض مي‌شود.
3ـ تصميمات نمايندگان يادشده در خصوص امو اجرايي يادشده كه با اكثريت آرا اتخاذ مي‌شود، در حكم تصميمات رييس‌جمهور و هيئت‌وزيران بوده و لازم‌الاجرا مي‌باشد و با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهدبود.
4ـ اختيارات هيئت وزيران در غير موارد اجرايي يادشده و نيز اصلاح تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مصوب موجود در اين خصوص يا مقررات مربوط، به وزراي عضو كميته تفويض مي‌شود. ملاك تصميم‌گيري در اين موارد موافقت وزيران عضو كميته مي‌باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس‌جمهور با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت، قابل صدور خواهدبود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

18904 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/10/20 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت كشور
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران