تصويب‌نامه در خصوص پرداخت نقدي مطالبات بازنشستگان

تصويب‌نامه در خصوص پرداخت نقدي مطالبات بازنشستگان شماره197542/ت43737هـوزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
معاونت توسعه مديريت و نيروي انساني رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 15581/ص/88 مورخ 1/9/1388 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به‌منظور پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ‌پرداخت‌شده در اجراي بند « ر» تبصره(5) قانون بودجه سال 1382 كل كشور تا مبلغ موضوع ماده (1) اصلاحي قانون پرداخت پاداش پايان‌خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت موضوع ماده(7) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شـاغل، خانـواده‌هـا و سايـر كـاركنان ـ مصوب 1379ـ به‌بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشگري قبل از سال1379 (برمبناي حقوق سال 1382) و نيز پرداخت باقيمانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگان كشوري ناشي از بند « ل» تبصره (4) قانون بودجه سال1381 كل كشور تا حداكثـر معادل چهارده ‌هزار ميليارد (14.000.000.000.000) ريال سهام شركت‌هاي قابل‌واگذاري (از جمله شركت‌پتروشيميجم)، ده‌هزارميليارد(10.000.000.000.000)ريال براي بازنشستگان كشوري و چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال براي بازنشستگان لشگري با تصويب هيئت عالي واگذاري موضوع ماده (13) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت سياست‌هاي اصل (44) قانون اساسي و موافقت و نظارت معاونت‌هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و با رعايت رييـس‌جمهور و با رعايت قـوانين و مقررات مربوط به صنـدوق‌هاي بازنشـستگي كشوري و لشگري واگذار گردد تا صندوق‌هاي فوق‌الذكر نسبت به پرداخت نقدي مطالبات بازنشستگان اقدام نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

18891 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/10/13 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
وزارت رفاه و تامين اجتماعي
وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران