اصلاح بند «د» ماده (14) آيين‌نامه روان‌سازي و سلامت ترانزيت خارجي كالا از كشور

اصلاح بند «د» ماده (14) آيين‌نامه روان‌سازي و سلامت ترانزيت خارجي كالا از كشور شماره 189648/42953وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت امور خارجه
وزارت بازرگاني
نظر به اينكه بند «د» ماده (14) آيين‌نامه روان‌سازي و سلامت ترانزيت خارجي كالا از كشور، موضوع تصويب‌نامه شماره 103740/ت42953ك مورخ 12/7/1388 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، به اشتباه تحرير شده است، لذا مراتب به شرح زير جهت اصلاح اعلام مي‌شود:
د ـ تخلف موضوع تبصره (2) الحاقي ماده (36) آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب‌نامه شماره 138548/ت42953ك مورخ12/7/1388 و نيز اظهار خلاف موضوع تبصره (3) الحاقي ماده يادشده.
دبير هيأت دولت ـ مجيد دوستعلي

18882 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/9/25 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت امور خارجه
وزارت راه وترابري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران