اصلاح تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي « فرخي» از توابع بخش خور و بيابانك شهرستان نائين در استان اصفهان و روستاي « بافران» از توابع بخش مركزي شهرستان نائين در استان اصفهان به شهر

اصلاح تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي « فرخي» از توابع بخش خور و بيابانك شهرستان نائين در استان اصفهان و روستاي « بافران» از توابع بخش مركزي شماره 189534/37206شهرستان نائين در استان اصفهان به شهر

وزارت كشور
نظر به اينكه در بند (1) تصويب‌نامه شماره 185983/ت37206ك مورخ 21/9/1388 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، بعد از كلمه « بخش» عبارت « مركزي شهرستان» تحرير نشده و عبارت « شهرستان نايين» به اشتباه تحرير شده، مراتب جهت اصلاح اعلام مي‌گردد.


دبير هيأت دولت ـ مجيد دوستعلي

18882 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/9/25 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران