ماده واحده « پيش‌بيني و اختصاص درس آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس براي تدريس در دانشگاهها و مدارس»

ماده واحده « پيش‌بيني و اختصاص درس آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس براي تدريس در دانشگاهها و مدارس» شماره6571/88/دش(مصوب جلسه 646 مورخ 30/4/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 646 مورخ 30/4/1388 و براساس مصوبه مورخ 14/12/1386 شوراي اسـلامي شدن دانشـگاهها و مراكز آموزشي، ماده واحده « پيش‌بيني و اختصاص درس آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس براي تدريس در دانشگاهها و مدارس» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ماده واحده ـ درس آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس براساس شرايط ذيل جهت تدريس در دانشگاهها و مدارس كشور پيش‌بيني مي‌شود:
1ـ درس مزبور در دانشگاههايي كه امكان ارايه آن را دارند تدريس خواهدشد و همچنين اين درس در مراكز دانشگاه پيام نور به صورت حداكثري ارائه مي‌شود.
2ـ پيش‌بيني مباحث مربوط به دفاع مقدس در مفاد كتابهاي درسي دانشگاهها و مدارس بايستي با لحاظ تناسب ميان دستاوردهاي دفاع مقدس و رشته‌هاي تحصيلي صورت پذيرد.
3ـ شناسايي و معرفي اساتيد واجد شرايط جهت ارايه دروس، از طرف بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس انجام مي‌شود.
4ـ انجام آموزش‌هاي متمركز و ضبط و تكثير آنها در سطح دانشگاه‌ها.
تبصره ـ به منظور ظرفيت شناسي، انجام كارشناسي‌هاي لازم و نظارت بر نحوه اجراء ارائه درس مزبور، كميته‌هاي كاري در سه حوزه و با تركيب اعضاء به شرح ذيل تشكيل مي‌شود:
الف ـ حوزه آموزش عالي
1ـ معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس كميته و مسئول دبيرخانه).
2ـ معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
3ـ معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي.
4ـ معاون آموزشي دانشگاه پيام نور.
5 ـ معاون امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها.
6 ـ رئيس جهاد دانشگاهي يا نماينده تام‌الاختيار.
ب ـ حوزه آموزش و پرورش
1ـ معاون برنامه‌ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش (رئيس كميته و مسئول دبيرخانه).
2ـ معاون آموزش و پرورش عمومي وزارت آموزش و پرورش.
3ـ معاون پرورشي وزارت آموزش و پرورش.
4ـ رئيس جهاد دانشگاهي يا نماينده تام‌الاختيار.
5 ـ معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
6 ـ معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
7ـ معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي.
8 ـ معاون آموزشي دانشگاه پيام نور.
ج ـ حوزه بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
تركيب كميته مربوطه توسط خود بنياد، تعيين مي‌شود.
اين ماده واحده مشتمل بر 4 بند و يك تبصره در جلسه 646 مورخ 30/4/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.


رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

18860 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/4/30 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
دانشگاه آزاد اسلامي
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران