تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر خوانسار

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر خوانسار شماره39103/310/300استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان اصفهان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر خوانسار در جلسه مورخ 13/4/1388 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

18845 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/4/13 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان اصفهان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران