قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش

قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران شماره36963/220جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 15/7/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره152765 13/8/1388
وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور
قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/7/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد و طي نامه شماره 36963/220 مورخ 2/8/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياراننهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش

ماده1ـ در اجراء جزء (2) بند (و) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف پنج سال نيروهاي حق‌التدريس، نهضت سوادآموزي، مربيان پيش‌دبستاني و مربيان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان را تا سقف شصت‌هزار نفر به شرح مندرج در اين قانون و با رعايت ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري و شرايط عمومي استخدامي كشور به استخدام آموزش و پرورش درآورد.
ماده2ـ معلمين حق‌التدريس وزارت آموزش و پرورش داراي مدرك كارشناسي و بالاتر با چهار سال سابقه حق‌التدريسي مستمر و شاغل بودن تا پايان سال تحصيلي 1388ـ1387 و داشتن ميانگين حداقل دوازده ساعت تدريس در هفته در چهار سال گذشته، به استخدام رسمي درمي‌آيند.
ماده3ـ معلمين حق‌التدريس وزارت آموزش و پرورش داراي مدرك كارداني با پنج سال سابقه حق‌التدريسي مستمر و شاغل بودن تا پايان سال تحصيلي 1388ـ1387 و داشتن ميانگين حداقل دوازده ساعت تدريس در هفته در پنج سال گذشته به صورت پيماني استخدام مي‌شوند. همچنين معلمين حق‌التدريس داراي مدرك ديپلم (با اولويت معلمين كوچ‌رو) با هفت سال سابقه حق‌التدريسي مستمر و شاغل بودن تا پايان سال تحصيلي 1388ـ1387 و داشتن ميانگين حداقل بيست و چهار ساعت تدريس در هفته در هفت سال گذشته به صورت پيماني استخدام مي‌شوند.
تبصره1ـ معلمين حق‌التدريس داراي مدرك كارداني و ديپلم پس از استخدام پيماني مطابق اين قانون در صورت اخذ مدرك كارشناسي به استخدام رسمي درمي‌آيند.
تبصره2ـ معلمين حق‌التدريسي كه در زمان تصويب اين قانون دانشجوي كارشناسي بوده و تعداد واحدهاي گذرانده آنها تا پايان سال تحصيلي 1388ـ1387 برابر تعداد واحدهاي مدرك كارداني باشد با رعايت ماده (3) اين قانون به استخدام پيماني درمي‌آيند.
تبصره3ـ معلمين حق‌التدريس داراي مدرك كارداني آموزش ابتدايي و رشته‌هاي خاص كاردانش و فني و حرفه‌اي به تشخيص آموزش و پرورش در صورت داشتن شرايط ماده (3) اين قانون به استخدام رسمي درمي‌آيند.
ماده4ـ مشمولين تبصره (3) ماده واحده قانون لغو مواد (6) و (6 مكرر الحاقي) به اساسنامه نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران و تعيين ضوابط به‌كارگيري آموزشياران مصوب 8/8/1380 كه در زمان تصويب اين قانون در نهضت سوادآموزي شاغل بوده و داراي مدرك كارشناسي و بالاتر هستند به صورت رسمي و همچنين دارندگان مدرك كارداني به صورت پيماني استخدام مي‌گردند.
ماده5 ـ هفت‌هزار نفر از بين آموزشياراني كه بعد از تاريخ 8/8/1380 در نهضت سوادآموزي داراي بيش از شصت ماه سابقه خدمت باشند به شرط شاغل بودن در نهضت سوادآموزي در زمان تصويب اين قانون و داشتن حداقل مدرك كارداني با اولويت رشته‌هاي مرتبط و مدرك تحصيلي بالاتر و سنوات خدمت در صورت داشتن مدرك كارشناسي و بالاتر به صورت رسمي و در صورت داشتن مدرك كارداني به صورت پيماني به استخدام درمي‌آيند.
تبصره1ـ مفاد تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (3) اين قانون در مورد آموزشياران نهضت سوادآموزي كه بر اساس مواد (4) و (5) اين قانون استخدام مي‌گردند، اعمال مي‌گردد.
تبصره2ـ كليه آموزشياران نهضت سوادآموزي موظف به گذراندن دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت طبق برنامه آموزش و پرورش مي‌باشند.
تبصره3ـ كليه آموزشياران نهضت سوادآموزي كه بر اساس مواد (4) و (5) اين قانون به استخدام درمي‌آيند تا زماني كه نياز به خدمات آنان در نهضت سوادآموزي باشد، موظف به خدمت در نهضت سوادآموزي بوده و در صورت عدم نياز نهضت سوادآموزي و موافقت آموزش و پرورش، با رعايت مفاد اين قانون در آموزش و پرورش خدمت مي‌كنند.
ماده6 ـ نهصد نفر از مربيان پيش‌دبستاني كه بيش از ده سال سابقه همكاري با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پايان سال تحصيلي 1388ـ1387 و دارا بودن مدرك كارشناسي و بالاتر به صورت رسمي و دارندگان مدرك كارداني و ديپلم به صورت پيماني به استخدام درمي‌آيند و همچنين مربيان و كارشناساني كه با كانون پرورش فكري و كودكان و نوجوانان همكاري مي‌كنند با داشتن حداقل پنج سال سابقه به صورت مستمر و تمام‌وقت (44 ساعت در هفته) و شاغل بودن در زمان تصويب اين قانون با داشتن حداقل مدرك ليسانس به استخدام رسمي و با مدرك كارداني به استخدام پيماني در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان درمي‌آيند.
تبصره ـ مفاد تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (3) اين قانون در مورد مربيان پيش‌دبستاني داراي مدرك كارداني و ديپلم و براي مربيان و كارشناسان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان داراي مدرك كارداني اعمال مي‌گردد.
ماده7ـ كليه افرادي كه از طريق اين قانون به استخدام درمي‌آيند صرفاً در مناطق مورد نياز آموزش و پرورش و يا نهضت سوادآموزي در آن استان مشغول به كار خواهند شد و نقل و انتقال اين افراد پس از پنج سال اشتغال از زمان استخدام رسمي و در صورت موافقت مبدأ و نياز مقصد امكان‌پذير خواهد بود.
تبصره ـ خانواده‌هاي معظم شهداء و ايثارگران و همسران جانبازان تابع قانون خاص خود مي‌باشند.
ماده8 ـ از تاريخ تصويب اين قانون به كارگيري هرگونه نيروي حق‌التدريس جديد در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است.
ماده9ـ از تاريخ تصويب اين قانون، معلمين مورد نياز آموزش و پرورش از طريق مراكز و دانشگاههاي تربيت معلم، دانشگاه شهيد رجايي و مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم (ص) ضمن رعايت ماده (1) اين قانون به استخدام پيماني درمي‌آيند. فارغ‌التحصيلان ساير دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور نيز از طريق آزمون ورودي و گذراندن دوره‌هاي لازم حسب نياز وزارت آموزش و پرورش مي‌توانند استخدام شوند.
ماده10ـ دارندگان مدارك ديپلم و كارداني (به استثناء نيروهاي مشمول تبصره «3» ماده «3») كه به موجب اين قانون استخدام مي‌گردند در امور اداري و دفتري مدارس به‌كار گرفته مي‌شوند مگر در مناطقي كه با تشخيص آموزش و پرورش نياز به خدمات آموزشي آنها باشد كه پس از طي دوره‌هاي لازم در رسته آموزشي به‌كار گرفته مي‌شوند. در صورتي كه دارندگان مـدرك ديپلم طي پنج سال و كارداني طي سه سـال از زمان استخدام موفق به اخذ مدرك كارشناسي در رشته‌هاي مورد نياز آموزش و پرورش شوند ضمن گذراندن دوره‌هاي آموزشي مربوط برابر ضوابط و مقررات آموزش و پرورش به رسته آموزشي منتقل مي‌شوند.
ماده11ـ دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون مطابق بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري معلمين حق‌التدريسي، آموزشياران نهضت سوادآموزي، مربيان پيش‌دبستاني و مربيان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان موضوع اين قانون را به استخدام درآورد.
ماده12ـ استخدام معلمين حق‌التدريس و نهضت سوادآموزي، مربيان پيش‌دبستاني و مربيان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با رعايت بند (ي) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد و در سالهاي بعد از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آموزش و پرورش موظف به استخدام باقيمانده آنها تا سقف شصت‌هزار نفر بر اساس مفاد اين قانون در مدت زمان تعيين شده خواهد بود.
ماده13ـ از كميسيونهاي اجتماعي و آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به ترتيب يك نفر و دو نفر بر حُسن اجراء اين قانون نظارت خواهند داشت و وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملكرد هر ساله اين قانون را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
ماده14ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/7/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

18843 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/7/15 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران