آيين‌نامه اجرايي سهم بهينه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي راه و راه‌آهن

آيين‌نامه اجرايي سهم بهينه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي راه و راه‌آهن شماره 110768/1/63وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 18/7/1388، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي كه از اين پس در اين آيين‌نامه قانون ناميده مي‌شود، آيين‌نامه سهم بهينه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي راه و راه‌آهن را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي سهم بهينه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي راه و راه‌آهن

فصل اول: بخش راه
ماده1ـ مالكيت راه‌هاي عمومي كشور متعلق به دولت است.
ماده2ـ وزارت راه و ترابري مكلف است در چارچوب برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور نسبت به احداث راه‌هاي عمومي كشور از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايد.
تبصره1ـ احداث راه‌هاي عمومي با مجوز وزارت راه و ترابري با هدف بهره‌برداري انتـفاعي براي مدت معيـن توسط بخش غـيردولتي و يا با مشاركت وزارت يـادشده مجاز است.
تبصره2ـ دستورالعمل نحوه اخذ مجوز و شرايط متقاضيان احداث راه‌هاي عمومي ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه توسط وزارت راه و ترابري تهيه و به اطلاع عموم خواهد رسيد.
ماده3ـ نگهداري، ايمن‌سازي و تعمير، مرمت و بازسازي راه‌هاي عمومي كشور از وظايف دولت (وزارت راه و ترابري) است.
تبصره ـ دولت (وزارت راه و ترابري) مكلف است اقدامات موضوع اين ماده را از طريق خريد خدمت از بخش غيردولتي انجام دهد.
ماده4ـ هرگونه فعاليت در زمينه حمل و نقل عمومي بار و مسافر توسط دستگاه‌هاي دولتي، نظامي و انتظامي ممنوع است.
تبصره1ـ در موارد اضطراري و وقوع حوادث غيرمترقبه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت بحران كشور و تأييد كارگروهي مركب از وزيران راه و ترابري، كشور و بازرگاني، انجام امور فوق به صورت موقت و حداكثر تا پايان وضعيت اضطراري توسط دستگاه‌هاي فوق بلامانع است.
تبصره2ـ چگونگي انجام عمليات جابجايي محموله‌هاي مرتبط با دستگاه‌هاي نظامي و انتظامي براساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه بعد از تصويب اين آيين‌نامه، بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت راه و ترابري به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.
ماده5 ـ انجام هرگونه خدمات رفاهي جانبي نظير احداث، بهره‌برداري و نگهداري از مجتمع‌هاي خدمات بين راه‌ها و پايانه‌هاي عمومي بار، مسافر و شهرك‌هاي حمل و نقلي و تيرپارك‌ها و باسكول‌ها توسط دولت از ابتداي سال 1389 ممنوع است.
تبصره1ـ احداث پايانه‌هاي مرزي، پاسگاه پليس راه، قرارگاه و راهدارخانه‌ها از شمول اين بند مستثني است.
تبصره2ـ وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي) موظف است حداكثر تا پايان سال 1388 تمامي تأسيسات جانبي، رفاهي و پايانه‌هاي بار و مسافر كه در مالكيت دولت هستند را به بخش غيردولتي واگذار نمايد.
ماده6 ـ نصب و بهره‌برداري از تابلوهاي تبليغاتي در حاشيه راه‌هاي عمومي فقط توسط بخش غيردولتي با اخذ مجوز از وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي) مجاز است.
تبصره ـ سازه‌هاي تابلوهاي مزبور اعم از احداثي توسط سازمان يادشده يا بخش غيردولتي در مالكيت آن سازمان بوده ولي صددرصد امر بهره‌برداري و نگهداري آن‌ها مي‌بايستي در قالب قرارداد اجاره و پرداخت هزينه اجاره آن از طريق بخش غيردولتي صورت گيرد.
ماده7ـ سياستگذاري، برنامه‌‌ريزي و تنظيم مقررات مربوط به احداث و بهره‌برداري از راه‌هاي عمومي كشور بر عهده وزارت راه و ترابري است و بخش غيردولتي مكلف است كليه استانداردها، ضوابط، مقررات و مشخصات فني و ايمني در اين زمينه‌ها را رعايت نمايد.
فصل دوم: بخش راه‌آهن
ماده8 ـ فهرست فعاليت‌هاي قابل واگذاري راه‌آهن به بخش غيردولتي متضمن سهم اين بخش در هر فعاليت، مطابق جدول زير تعيين مي‌شود:
ماده 9 ـ صـد در صـد مالـكيت خطوط اصلي راه‌آهن شامل خـطوط موجود، در حال ساخت و آنچه كه در آينده ساخته مي‌شود و همچنين مالكيت ناوگان و ماشين‌آلات امداد ريلي در اختيار دولت بوده و قابل انتقال به بخش غيردولتي نيست. در عين حال امكان فعاليت، احداث و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در خطوط اصلي راه‌آهن وجود دارد و اين بخش مي‌تواند با رعايت ضوابط مربوط از اين خطوط بهره‌برداري نمايد. هزينه فعاليت‌هاي مورد واگذاري در امور نگهداري و بازسازي زيرساخت ريلي توسط دولت تأمين مي‌شود.
ماده 10 ـ صد در صد مالكيت خطوط فرعي (صنعتي ـ تجاري) راه‌آهن شامل خـطوط موجـود، در حال سـاخت و آنـچه كه در آينـده ساخته مي‌شـود، قابل انتقال به بخش غيردولتي است. مالكيت خطوط فرعي موجود با اولويت به ايجادكننده خط، قابل انتقال است.
ماده11ـ فعاليت‌ها و امور مربوط به مديريت عالي ترافيك شبكه، ايمني سير و حركت، اعطاي مجوزهاي احداث زيرساخت‌هاي ريلي، بهره‌برداري و سرمايه‌گذاري در زيربخش‌هاي ريلي و صدور اسناد ريلي و ابطال آنها و تغيير كاربري امور واگذار شده ريلي به بخش غيردولتي، در اختيار دولت است. اقدامات موضوع اين ماده مي‌تواند از طريق خريد خدمت از بخش غيردولتي صورت گيرد.
ماده12ـ سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت امور حمل و نقل ريلي و چگونگي تنظيم مقررات و توسعه فعاليت‌ها در اين بخش بر عهده وزارت راه و ترابري است و بخش غيردولتي مكلف است كليه استانداردها، ضوابط، مقررات و مشخصات فني و ايمني در اين زمينه‌ها را رعايت نمايد.
فصل سوم: ساير موارد
ماده13ـ وزارت راه و ترابري مكلف است هرگونه اقدامات لازم به منظور ايجاد مشوق‌هاي مناسب براي جلب و حضور مؤثر بخش غيردولتي را در فعاليت‌هاي راه و راه‌آهن به عمل آورد. وزارت مزبور مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا نرخ بهره‌برداري از شبكه ريلي به گونه‌اي تعيين شود كه ضمن تأمين هزينه‌هاي بهره‌برداري از شبكه در بخش ريلي، نرخ مذكور براي فعالان اين بخش نسبت به ساير شيوه‌هاي حمل و نقل داراي مزيت باشد.
ماده14ـ چنانچه در خصوص كليه فعاليت‌ها و امور مشمول واگذاري مرتبط با راه و راه‌آهن، بخش غيردولتي شرايط يا انگيزه اقتصادي لازم براي انجام آن‌ها را نداشته باشد و يا در موارد خاص با تصويب هيأت وزيران، وزارت راه و ترابري با اولويت ماده (13) اين آيين‌نامه، نسبت به انجام اين فعاليت‌ها اقدام مي‌نمايد.

وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني

18841 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/7/18 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه وترابري
وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران