تصويب‌نامه درخصوص الحاق نقاط جمعيتي از دهستان گرمادوز بخش خداآفرين شهرستان كليبر استان آذربايجان شرقي به دهستان اصلاندوز شهرستان پارس‌آباد استان اردبيل

تصويب‌نامه درخصوص الحاق نقاط جمعيتي از دهستان گرمادوز بخش خداآفرين شهرستان كليبر استان آذربايجان شرقي به دهستان اصلاندوز شهرستان پارس‌آباد شماره153300/ت35891كاستان اردبيل

وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 5/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 79290/42/4/1 مورخ 14/6/1385 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
نقاط جمعيتي گچي قشلاق‌عليا، گچي قشلاق وسطي، گچي قشلاق‌سفلي، اسكلو سفلي (مدينه قشلاقي) و اسكلو عليا (محمد حسنلو) از دهستان گرمادوز بخش خداآفرين شهرستان كليبر استان آذربايجان شرقي منتزع و مطابق نقشه‌هاي 250000/1 و 50000/1 پيوست كه تأييد شده به مهر پيوست « تصويب‌نامه هيئت‌وزيران» مي‌باشد به‌دهستان اصلاندوز شهرستان پارس‌آباد استان اردبيل الحاق مي‌گردد.
اين تصـويب‌نامه در تاريخ 29/7/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

18838 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/7/29 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران