تصويب‌نامه در خصوص حذف شركتهاي زيرمجموعه وزارت مسكن و شهرسازي

تصويب‌نامه در خصوص حذف شركتهاي زيرمجموعه وزارت مسكن و شهرسازي شماره 149022/ت43541ه‍
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/35102 مورخ 14/7/1388 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
شركتهاي زيرمجموعه وزارت مسكن و شهرسازي به شرح جدول پيوست كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است از فهرست پيوست تصويب‌نامه شماره 196946/ت39192ه‍ مورخ 4/12/1386 حذف مي‌شود.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

18832 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/7/26 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت مسكن و شهرسازي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران