تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي قهرمان رشيد به عنوان استاندار خراسان جنوبي

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي قهرمان رشيد به عنوان استاندار خراسان جنوبي شماره151257/ت43557هـ

وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي قهرمان رشيد به عنوان استاندار خراسان جنوبي تعيين مي‌شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

18832 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/7/26 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران