تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي وحيد جلال‌زاده به عنوان استاندار استان آذربايجان غربي

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي وحيد جلال‌زاده به عنوان استاندار استان آذربايجان غربي شماره151093/ت43563هـ

وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/7/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي وحيد جلال‌زاده به عنوان استاندار استان آذربايجان غربي تعيين مي‌شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

18832 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/7/29 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران