تصويب‌نامه در خصوص تعيين نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي‌باشند

تصويب‌نامه در خصوص تعيين نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي‌باشند

وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقايان مهدي غضنفري وزير بازرگاني، سيدشمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، علي‌اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن، صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي و محمود بهمني رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي‌باشند، تعيين مي‌شوند.
تصميمات نمايندگان مذكور كه با اكثريت آراء در امور اجرايي يادشده اتخاذ مي‌گردد، در حكم تصميمات رييس‌جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم‌الاتباع مي‌باشد و با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهدبود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

18832 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/7/15 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت صنايع و معادن
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران