تصويب‌نامه در خصوص برگزاري گردهمايي بين‌المللي راهكارهاي علمي اصلاح الگوي مصرف

تصويب‌نامه در خصوص برگزاري گردهمايي بين‌المللي راهكارهاي علمي اصلاح الگوي مصرف شماره147233/ت42886ك

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 6/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 1882/16 مورخ 3/3/1388 وزارت علوم‌، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ برگزاري گردهمايي بين‌المللي راهكارهاي علمي اصلاح الگوي مصرف توسط دانشگاه سيستان بلوچستان تا سقف هزينه دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال از محل اعتبارات ريالي دانشگاه مذكور مجاز است.
2ـ دانشگاه يادشده مي‌تواند از كمكها و هداياي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است، در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينه‌هاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت مي‌شود.
اين تصـويب‌نامه در تاريخ 21/7/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

18829 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/7/21 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران