آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و تعيين ناظران معتمد

آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و تعيين ناظران معتمد شماره141752/ت40947ك
سازمان حفاظت محيط زيست
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست در جلسه مورخ 7/4/1388 بنا به پيشنهاد شماره 39856ـ1 مورخ 25/6/1387 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذي در ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمـهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 ، آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و تعيين ناظران معتمد را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و تعيين ناظران معتمد

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:
الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست.
ب ـ ناظر معتمد: شخص حقوقي كه توسط سازمان به عنوان نماينده براي نظارت بر اجراي صحيح مفاد گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح‌ها و پژوه‌هاي بزرگ مورد تأييد صلاحيت قرار مي‌گيرد.
ج ـ تأييد صلاحيت: فرآيندي كه طي آن صلاحيت و توان تخصصي متقاضي براي اخذ گواهينامه ناظر معتمد براساس مفاد اين آيين‌نامه ارزشيابي و تأييد مي‌گردد.
د ـ گواهينامه ناظر معتمد: مدركي كه توسط سازمان براي ناظر معتمد جهت انجام امور نظارت و بازرسي به منظور اطمينان از رعايت نتايج مطالعات ارزيابي و ساير ضوابط زيست محيطي در طرح‌ها و پروژه‌هاي ارزيابي‌شده، صادر مي‌گردد.
ماده2ـ دانشگاه‌ها، مراكز و موسسات پژوهشي با لحاظ شرايط زير مي‌توانند گواهينامه ناظر معتمد را دريافت نمايند:
الف ـ داشتن توافقنامه همكاري با يكي از آزمايشگاههاي معتمد سازمان.
ب ـ داشتن گروه متخصصين با حداقل (5) سال سابقه كار مفيد و مرتبط با ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني در مقطع كارشناسي و بالاتر، در يكي از رشته‌هاي تحصيلي زير:
1ـ مديريت محيط زيست.
2ـ بهداشت محيط يا طب محيطي.
3ـ بهداشت حرفه‌اي.
4ـ مهندسي محيط زيست.
5 ـ مهندسي شيمي و شيمي كاربردي.
6 ـ ساير رشته‌هاي مرتبط بر حسب نوع پروژه.
ماده3ـ شركت‌هاي غيردولتي در صورت برخورداري از شرايط موضوع بندهاي « الف و ب» ماده (2) و با لحاظ شرايط زير مي‌توانند گواهي‌نامه ناظر معتمد را دريافت نمايند:
الف ـ در اساسنامه شركت، موضوع انجام امور نظارت و بازرسي و همچنين انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح‌ها لحاظ شده باشد.
ب ـ حداقل سه سـال تجارب مرتبط در زمـينه انجام مطالعات ارزيابي اثـرات زيست‌محيطي طرح‌ها را دارا باشد.
ماده4ـ متقاضيان اخذ گواهينامه ناظر معتمد سازمان بايد درخواست خود را مطابق فرم پيوست كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است تكميل و به همـراه مدارك موضوع مواد (2) و (3) اين آيين‌نامه به دبيرخانه مربوط در معاونت محيط زيست انساني سازمان، جهت بررسي و تأييد صلاحيت ارائه نمايند.
ماده5 ـ سازمان موظف است گواهينامه متقاضيان تأييد صلاحيت شده از سوي سازمان را ظرف دو هفته و با تاريخ اعتبار دو ساله صادر نمايد.
ماده6 ـ سازمان موظف است ناظرين معتمد را براساس تجارب، توان تخصصي، كميت و كيفيت كارهاي انجام‌شده قبلي، رتبه‌بندي نمايد. ارجاع كار به ناظرين بايد برمبناي رتبه‌بندي انجام شود.
ماده7ـ پس از انقضاي مدت اعتبار گواهينامه، متقاضيان مي‌توانند نسبت به درخواست تمديد اعتبار گواهينامه از طريق دبيرخانه و براساس فرم پيوست كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، اقدام نمايند. تمديد گواهينامه منوط به احراز عدم تخلف در وظايف محوله، عدم وجود گزارش خلاف واقع در طول اعتبار گواهينامه و نيز بقاي شرايط اوليه (موضوع مواد «2» و «3» اين آيين‌نامه) مي‌باشد. سازمان موظف است ظرف يك ماه مراتب را بررسي و اقدام مورد نياز را معمول دارد.
ماده8 ـ پس از صدور گواهينامه، چنانچه در هر زمان يكي از موارد ذيل مشاهده يا گزارش شود، سازمان پس از استماع دفاعيات ناظر معتمد در صورت احراز تخلف نسبت به ابطال گواهينامه اقدام خواهدنمود:
الف ـ تخلف و قصور در انجام وظايف براساس گزارش ارسالي از سوي ادارات كل حفاظت محيط زيست،
ب ـ احراز فقدان شرايط اخذ گواهينامه،
ج ـ گزارش خلاف واقع،
د ـ تباني يا عدم رعايت ضوابط و دقت در انعكاس نتايج اندازه‌گيري و سنجش اعلام‌شده توسط آزمايشگاه معتمد.
ماده9ـ مجريان طرح‌هايي كه گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح‌هاي آنها در كميته بررسي گزارشات ارزيابي سازمان به تصويب رسيده است موظفند ناظران معتمد موردنياز طرح‌هاي و پروژه‌هاي خود را براساس فهرستي كه توسط سازمان منتشر مي‌گردد و دربرگيرنده رتبه ناظران است انتخاب نمايند.
ماده10ـ پرداخت دستمزد خدمات ناظران معتمد از سوي مجريان طرح‌ها مطابق دستورالعملي خواهدبود كه سازمان با همكاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تهيه و ابلاغ خواهدنمود.
اين تصـويب‌نامه در تـاريخ 11/7/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهـوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

18827 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/7/11 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان حفاظت محيط زيست
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران