تصويب‌نامه درخصوص تأسيس سركنسولگري ايران در شهر گوانجو

تصويب‌نامه درخصوص تأسيس سركنسولگري ايران در شهر گوانجو شماره142789/ت43365هـ
وزارت امور خارجه ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 479026/6 ـ 563/200/730 مورخ 17/6/1388 وزارت امور خارجه و به استناد ماده واحده قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي ـ مصوب 1353ـ تصويب نمود:
تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در شهر گوانجو در كشور چين با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

18827 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/7/8 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور خارجه
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران