تصويب‌نامه درخصوص كسور بازنشستگي از فوق‌العاده پرداختي موضوع ماده (35) آئين‌نامه استخدامي سازمان انرژي اتمي

تصويب‌نامه درخصوص كسور بازنشستگي از فوق‌العاده پرداختي موضوع ماده (35) آئين‌نامه استخدامي سازمان انرژي اتمي شماره141154/ت43498هـ
سازمان انرژي اتمي ايران ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
فوق‌العاده موضوع ماده (35) تصويب‌نامه شماره 50093/ت24064هـ مورخ 16/11/1379 (آيين‌نامه استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران) از تاريخ تصويب آيين‌نامه يادشده، مشمول كسور بازنشستگي است.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

18827 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/7/15 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان انرژي اتمي
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران