تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي عليرضا ذاكراصفهاني به عنوان استاندار استان اصفهان

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي عليرضا ذاكراصفهاني به عنوان استاندار استان اصفهان شماره140721/ت43476هـ
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي عليرضا ذاكراصفهاني به عنوان استاندار استان اصفهان تعيين مي‌شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

18827 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/7/12 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران