تصويب‌نامه درخصوص برگزاري نخستين گردهمايي بين‌المللي تحولات جديد ايران و جهان

تصويب‌نامه درخصوص برگزاري نخستين گردهمايي بين‌المللي تحولات جديد ايران و جهان شماره118883/ت42388كوزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 21/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 105/16 مورخ 16/1/1388 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ برگزاري نخستين گردهمايي بين‌المللي تحولات جديد ايران و جهان توسط دانشگاه بين‌المللي امام خميني تا سقف هزينه يكصد ميليون (000/000/100) ريال از محل اعتبارات ريالي دانشگاه مذكور مجاز است.
2ـ دانشـگاه يـادشده مي‌تـواند از كمكـها و هداياي داوطلـبانه اشـخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است، درچارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينه‌هاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت مي‌شود.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد

18796 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/2/21 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران