تصويب‌نامه در خصوص ايجاد واحد سازماني تحت عنوان اداره کل شيلات سيستان در زابل

تصويب‌نامه در خصوص ايجاد واحد سازماني تحت عنوان اداره کل شيلات سيستان در زابل شماره114621/ت43019ه‍ـوزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت کشور ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‎جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/4/1388 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و تأييد وزارت کشور و به استناد تبصره (4) اصلاحي ماده (14) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
ايجاد واحد سازماني تحت عنوان اداره کل شيلات سيستان در زابل از محل حذف مديريت آبزي‎پروري در سازمان جهاد کشاورزي استان سيستان و بلوچستان و انتقال وظايف، پستها و نيروي انساني به اداره کل مذکور (بدون افزايش پستهاي سازماني) مجاز است.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‎نژاد

18786 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/4/14 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت جهاد كشاورزي
وزارت كشور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران