الحاق تبصره به ماده (41) آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

الحاق تبصره به ماده (41) آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن شماره110537/ت43215هـوزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت تعاون
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت كار و اموراجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/5/1388 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (41) آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، موضوع تصويب‌نامه شماره 24198/ت41527ك مورخ 7/2/1388 اضافه مي‌شود:
تبصره ـ به منظور تسريع در اعطاي تسهيلات بانكي، در طول دوره ساخت، زمين با حفظ مالكيت دائمي دولت (با نمايندگي دستگاه واگذاركننده) در رهن بانك قرار مي‌گيرد و با صدور سند اعيان، رهن زمين منفسخ و منفك و نسبت به ترهين سند اعيان اقدام مي‌شود. در صورت عدم ايفاي تعهدات بهره‌بردار، بانك جانشين بهره‌بردار در قرارداد با دستگاه واگذاركننده (موجر) خواهدبود.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

18784 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/5/25 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت كار و امور اجتماعي
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
وزارت تعاون
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت كشور
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران