اصلاح اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح

اصلاح اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح شماره101356/39985

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
نظر به اينكه در تصويب‌نامه شماره 79375/ت39985هـ مورخ 20/4/1388 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، اشتباهاتي رخ داده است، لذا مراتب به شرح زير جهت اصلاح اعلام مي‌شود:
1ـ در بنـدهاي « هـ» و « و» ماده (23) قبل از عـبارت « سازمان بيمه» عبارت « سازمان بيمه و بازنشستگي ارتش جمهوري اسلامي ايران،» اضافه مي‌شود.
2ـ در تبصره (5) ماده (24) قبل از واژه « كاركناني» واژه « بازنشستگي» اضافه مي‌شود.
دبير هيئت دولت ـ مجيد دوستعلي

18781 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/5/19 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران