اصلاح بند (ب) تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان همدان

اصلاح بند (ب) تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان همدان شماره101354/42296
وزارت كشور
نظر به اينكه بند (ب) تصويب‌نامه شماره 81785/ت42296هـ مورخ 22/4/1388 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، به اشتباه تحرير شده است، لذا مراتب براي اصلاح اعلام مي‌شود.
دبير هيئت دولت ـ مجيد دوستعلي

18781 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/5/19 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران