تصويب‌نامه درخصوص تعيين استانداردهاي هواي پاك براي سال‌هاي 1388، 1389 و 1390

تصويب‌نامه درخصوص تعيين استانداردهاي هواي پاك براي سال‌هاي 1388، 1389 و 1390 شماره 104502/ت42741ك
سازمان حفاظت محيط زيست ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 11/5/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست، بنا به پيشنهاد شماره 11077/ـ1 مورخ 22/2/1388 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند « الف» ماده (62) قانون برنامه چهارم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
1ـ استانداردهاي هواي پاك براي سال‌هاي 1388، 1389 و 1390 به شرح زير تعيين مي‌شود:

تبصره1ـ در سال 1388 معيار سنجش، پارامتر ذرات معلق و به ميزان 150 ميكروگرم بر متر مكعب مورد عمل بوده و تفكيكي بر روي قطر ذرات در اين معيار لحاظ نگرديده است و از سال 1390 اين پارامترها اضافه شده است.
تبصره 2ـ در سال 1388 مقادير مجاز براي اين پارامتر در نظر گرفته نشده است.
2ـ حداكثر تعداد مجاز تكرارشوندگي هر آلاينده در يك سال به شرح زير تعيين مي‌شود:
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

18775 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/5/11 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان حفاظت محيط زيست
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران