تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص محدوده شهر ملكان

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص محدوده شهر ملكان شماره23434/310/300استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق اراضي به محدوده شهر ملكان در جلسه مورخ 25/11/1386 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي

18773 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/11/25 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان آذربايجان شرقي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران