تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محدوده شهر بستان‌آباد

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محدوده شهر بستان‌آباد شماره23439/310/300
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق اراضي به محدوده شهر بستان آباد در جلسه مورخ 7/9/1387 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي (موضوع بند 3ـ4)، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور مشروط به الحاق اراضي به ميزان حداكثر پانزده هكتار در غرب شهر بستان‌آباد به منظور تأمين اراضي مورد نياز براي احداث مسكن مهر براي متقاضيان آن شهر، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به اصلاح نقشه به ميزان مورد اشاره اقدام و همچنين نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي

18773 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/9/7 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان آذربايجان شرقي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران