رأي شماره 373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص دريافت حقوق وظيفه همسر متوفي

رأي شماره 373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص دريافت حقوق وظيفه همسر متوفي شماره هـ/88/296
تاريخ: 4/5/1388
شماره دادنامه: 373
كلاسه پرونده: 88/296
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم اعظم كوهي و خانم سيده فاطمه مخدوميان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 22 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/714 موضوع شكايت خانم همدم ملكي به طرفيت سازمان بازنشستگي به خواسته ابطال رأي به‌شرح دادنامه شماره 3530 مورخ 1/10/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به‌محتويات پرونده و اسناد و مدارك ابرازي ملاحظه مي‌گردد كه نامه‌هاي مورد تقاضاي ابطال از خواسته شاكي مبني بر وظيفه مستمري شوهرش منصرف است و همچنين مادتين 71 و 72 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور، زيرا ماده 72 دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي از واحد خدمت و همچنين دريافت بيش از يك حقوق وظيفه يا يك وظيفه توام با يك حقوق بازنشستگي از صندوق بازنشستگي كشور براي يك نفر ممنوع است. در مانحن فيه براي حقوق وظيفه دو نفر را دريافت مي‌نمايد. حق و حقوق خودش و همسرش، حق همسرش منتقل شد به زوجه‌اش براي فرد واحد نيز با خدمت طولي دريافت بيش از حقوق مجاز است. علاوه بر اين از وحدت ملاك تبصره ماده 72 مذكور كه مقرر نموده، استفاده از حقوق وظيفه پدر و مادر توام با رعايت مقررات مربوطه مجاز است، استنباط مي‌گردد، دريافت حقوق وظيفه همسر متوفي براي زوجه توام با حقوق وظيفه خود بلامانع است، خلاف مقررات قانوني نمي‌باشد. بنابراين دريافت حقوق وظيفه همسر توام با اخذ حقوق وظيفه خود بدون ابطال نامه‌هاي مورد تقاضاي ابطال مجاز است شكايت در اين قسمت وارد است. به استناد مادتين 13 و 7 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت صادر مي‌گردد. ب ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/1028 موضوع شكايت خانم سيده فاطمه مخدوميان به‌طرفيت سازمان بازنشستگي شهرداري تهران به خواسته برقراري مجدد مستمري شوهر متوفي و ابطال اقدامات سازمان مذكور مبني بر قطع مستمري به شرح دادنامه شماره 2053 مورخ 30/9/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي دليل و مستند قانوني كه حكايت از اثبات ادعاي مطروحه باشد، ابراز و ارائه ننموده و دفاعيات سازمان مشتكي‌عنه با عنايت به قوانين استنادي موجه بوده و تخلفي از سوي سازمان مذكور در عمل به قوانين محرز نمي‌باشد، بنابراين شكايت شاكي را غير وارد تشخيص و به‌استناد مواد 13 و 22 قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد. ج ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/1029 موضوع شكايت خانم‌اعظم كوهي به طرفيت سازمان بازنشستگي شهرداري تهران به خواسته برقراري مجدد حقوق وظيفه به شرح دادنامه شماره 2031 مورخ 30/9/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي اولاً شاغل و كارمند بوده و ثانياً دليل مستند قانوني كه حكايت از اثبات ادعاي مطروحه باشد، ابراز و اقامه ننموده است و دفاعيات طرف شكايت با توجه به قوانين استنادي موجه بوده و تخلفي از جانب مشتكي‌عنه در عمل به قوانين محرز نمي‌باشد، بنابراين شكايت شاكي غير وارد تشخيص و به استناد مواد 13 و 22 قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به‌صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ علاوه بر اينكه سياق عبارات ماده 71 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381 كه مقرر داشته، در صورت دريافت هرگونه وجهي از وجوه عمومي كشور در قبال خدمت مستمر، اخذ حقوق وظيفه ممنوع است، ناظر به ممنوعيت شخص واحد از دريافت هرگونه وجه در قبال انجام خدمت مستمر از محل وجوه عمومي و دريافت حقوق وظيفه در زمان واحد است و مدلول ماده 72 آيين‌نامه مزبور نيز در باب ممنوعيت دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي براي ايام واحد خدمت يا دريافت بيش از يك حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه توام با يك حقوق بازنشستگي از صندوقهاي مذكور در اين ماده منصرف از وضعيت شاكيان است و قطع حقوق وظيفه دريافتي آنان به بهانه دريافت حقوق اشتغال يا بازنشستگي با عنايت به اينكه تحت‌الكفاله همسران خود بوده و استحقاق دريافت حقوق وظيفه را دارا مي‌باشند، فاقد وجاهت قانوني بوده است. بنابراين دادنامه شماره 3530 مورخ 1/10/1387 شعبه بيست و هفتم ديوان در حدي كه مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

18773 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/5/4 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان بازنشستگي كشوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران