تصويب‌نامه درخصوص اجراي اجباري استاندارد هگزان مورد مصرف در كارخانجات روغن‌كشي

تصويب‌نامه درخصوص اجراي اجباري استاندارد هگزان مورد مصرف در كارخانجات روغن‌كشي شماره100199/40828



وزارت صنايع و معادن
شوراي عالي استاندارد درجلسه مورخ 6/2/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استانـدارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
اجراي استاندارد هگزان مورد مصرف در كارخانجات روغن‌كشي با شماره (5318) اجباري مي‌شود.




رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

18771 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/2/6 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت صنايع و معادن
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران