رأي شماره248 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم امكان پرداخت فوق‌العاده جذب براي نوبت كاري دوّم در آموزش و پرورش

رأي شماره248 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم امكان پرداخت فوق‌العاده جذب براي نوبت كاري دوّم در آموزش و پرورش شماره هـ/88/229تاريخ: 24/3/1388
شماره دادنامه:248
کلاسه پرونده: 88/229
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي جعفر جعفرپور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2962 موضوع شکايت آقاي جعفر جعفرپور به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به حذف فوق‎العاده جذب نوبت دوم از حکم کارگزيني و تقاضاي اجراي آن به شرح دادنامه شماره 2508 مورخ 8/11/1386 چنين رأي صادر نموده است، شاکي در دادخواست خود اظهار داشته که به موجب ابلاغهاي پيوستي علاوه بر اشتغال تمام وقت در پست سازماني مدير دروس نوبت اول در دبيرستان شهيد نصيري سيرجان، با همين سمت در نوبت دوم دبيرستان مذکور نيز بطور تمام وقت اشتغال داشته و از فوق‎العاده جذب اضافي موضوع بخشنامه 132/710/100 مورخ 11/5/1376 تا پايان اسفند 1379 مندرج در حکم کارگزيني استفاده نموده ولي از سال 1380 فوق‎العاده جذب نوبت دوم وي خارج از حکم کارگزيني پرداخت گرديده و اين امر در بازنشستگي وي هم تاثير گذارده و به شرح دادخواست تقديمي تقاضاي رسيدگي دارد، فلذا با عنايت به مراتب مذکور و مفاد جوابيه‎هاي ارسالي و نظر به اينکه اشتغال شاکي در نوبت دوم در ازاي انجام وظيفه در خارج از ساعات موظف بوده و به عنوان خدمت غير موظف تلقي مي‎گردد و اقدام مشتکي‎عنه در اعمال فوق‎العاده جذب نوبت دوم خارج از حکم کارگزيني به استناد بخشنامه شماره 69/710 مورخ 15/12/1379 وزارتي صورت‌پذيرفته و از سوي شاکي دليلي مبني‌بر ابطال بخشنامه اخيرالذکر ارائه نگرديده لذا خواسته شاکي موجه نبوده و حکم به رد دعوي مطروحه صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2797 موضوع شکايت آقاي رحمت‌اله محتشم به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگي به خواسته پرداخت فوق‎العاده جذب نوبت دوم از حکم کارگزيني و اجراي آن به شرح دادنامه شماره 1137 مورخ 10/3/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه آراء صادره از شعبه دهم و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري از مصاديق امر مختومه نبوده و دعوي مطروحه با توجه به ستون خواسته دعوي جديدي است و اينکه اصل مشروط نمودن پرداخت فوق‎العاده جذب نوبت دوم بر خلاف قاعده و اصول جاري در پرداخت فوق‎العاده‎ها بوده و با عنايت به اينکه قبلاً اينگونه فوق‎العاده‎ها در متن حکم مندرج بوده و با عنايت به تصدي پست سازماني کسر فوق‎العاده جذب مربوط شامل آن مي‎گردد و تلقي اشتغال افراد در نوبت دوم به عنوان خدمت غير موظف و در نتيجه حذف فوق‎العاده جذب مربوط از حکم کارگزيني خلاف رويه و عرف مسلم قبلي که حق مکتسبه آنان بوده مي‎باشد و با توجه به اينکه اين حق به عنوان فوق‎العاده جذب نام گرفته و بر اساس اصول جاريه مي‎بايست در متن حکم قيد شود، لذا حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز به نظر مي‌رسد. ب ـ نظر به ميزان ساعات قانوني اشتغال به کار يا تدريس در واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش در قبال دريافت حقوق ماهانه و فوق‌العاده‌ها و مزاياي قانوني مربوط از جمله فوق‌العاده جذب، اشتغال به کار يا تدريس در خارج از ساعات قانوني مذکور از مصاديق اضافه کار ساعتي محسوب مي شود و تابع مقررات مربوط به آن است. بنابراين انجام وظيفه در نوبت دوم به منزله خدمت مضاعف به شمار نمي‌رود تا شاغلين انجام وظيفه در نوبت دوم ذيحق به دريافت حق جذب مضاف باشند و در نتيجه دادنامه شماره 2508 مورخ 8/11/1386 شعبه اول ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به خواسته حق جذب براي خدمت در نوبت دوم صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

18732 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/3/24 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران