رأي شماره 205 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اينكه خدمت نظام وظيفه شاغلين قانون كار جزء سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تأمين اجتماعي قابل احتساب است

رأي شماره 205 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اينكه خدمت نظام وظيفه شاغلين قانون كار جزء سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تأمين اجتماعي قابل شماره هـ/88/155احتساب است

تاريخ: 3/3/1388
شماره دادنامه: 205
کلاسه پرونده: 88/155
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي قدرت الله زارعي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 15 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/55 موضوع شکايت آقاي قدرت‌الله زارعي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته احتساب 2 سال خدمت سربازي جزو سوابق کاري به شرح دادنامه شماره 1538 مورخ 26/8/1386 چنيـن رأي صادر نموده ‌است، مدير کل تامين‌ اجتماعي تهران بزرگ پاسخ‌ داده، مستنداً به قانون اصلاح تبصره ماده14 قانون‌کار و الحاق يک تبصره به آن مصوب سال1383 و آيين‎نامه اجرائي آن، شرط احتساب سابقه، شاغل بودن متقاضي در زمان تقاضا مي‎باشد و با توجه به اينکه شاکي در زمان تقاضا بازنشسته مي‎باشد، اقدامي مقدور نمي‎باشد، تقاضا رد شکايت را دارد که با عنايت به‌محتويات پرونده و مندرجات سابقه پيوست، نظر به اينکه در تصميم سازمان تخلف از مقررات و موازين‌قانوني احرازنگرديد، بنابراين شکايت مطروحه غيروارد و محکوم به رد است. ب ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به‌پرونده کلاسه86/7 موضوع شکايت آقاي عبدالرحيم صفي کاني به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به‌خواسته احتساب 2 سال خدمت ‌سربازي به ‌شرح دادنامه شماره 1214 مورخ 21/8/1386 چنين رأي صادرنموده‌است، عمده دليل بر عدم برخورداري شاکي در سوابق 2 سال خدمت سربازي موضوع بازنشستگي شاکي و عدم اشتغال شاکي در زمان درخواست احتساب 2 سال خدمت سربازي عنوان شده است در حالي که احتساب خدمت سربازي با توجه به مفاد تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق يک تبصره به آن مصوب 30/1/1383 مجلس شوراي اسلامي و آيين‎نامه اجرايي آن مصوب 8/4/1384 هيأت وزيران و نيز مفاد استفساريه مورخ 28/3/1385 مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص صراحت بر حقانيت و استحقاق کارگران و مشمولين قانون تأمين اجتماعي در هر حال از مزاياي 2 سال خدمت سربازي مي‎باشند، بنابراين رأي به ورود شکايت دائر بر الزام مشتکي‎عنه به احتساب خدمت سربازي شاکي در سنوات خدمت شاکي و برخوردار نمودن شاکي در مزاياي آن صادر و اعـلام مي‎گردد. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ به صراحت تبصره يک اصلاحي ماده 14 قانون کار مصوب 1383 مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون کار يا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تامين اجتماعي قابل احتساب است و به موجب قانون استفساريه قانون فوق‌الذکر کليه مشمولين قانون تامين اجتماعي که حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي مي‌پردازند نيز مشمول قانون فوق‌الاشعار مي‌باشند. نظر به اينکه بازنشستگي مشمولين قانون تامين اجتماعي سالب حق مکتسب قانوني فوق‌الذکر نيست، بنابراين دادنامه شماره 1214 مورخ 21/8/1386 شعبه پانزدهم ديوان مبني بر ورود شکايت شاکي به خواسته الزام سازمان تامين اجتماعي به احتساب مدت خدمت نظام وظيفه و برقراري مزاياي قانوني مترتب بر آن صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ قدياني

18719 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/3/3 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان تامين اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران