مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع مصوب شهر ياسوج

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع مصوب شهر ياسوج شماره4162/310/300استاندار محترم كهكيلويه و بويراحمد
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 25/9/1387 پيرو مباحث جلسه قبل خود، بازديد و صورتجلسه مورخ 24/9/1387 كميته فني شورايعالي موضوع مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع مصوب شهر ياسوج را مورد بررسي نهايي قرار داد و بشرح زير اتخاذ تصميم نمود:
1ـ در مورد اراضي چشمه نباتي مقرر گرديد كه طرح طراحي شهري با لحاظ نمودن حقوق مكتسبه ناشي از صدور پروانه و توجه كامل به حفظ بستر و حريم رودخانه تهيه شده و دبيرخانه شورايعالي كليه ساخت و سازهاي خلاف انجام شده پس از تصويب طرح جامع سال 1385 را مورد بررسي قرار داده و عاملين را به مراجع رسيدگي تخلفات معرفي نمايد و نتيجه را به شوراي عالي گزارش نمايد.
در ضمن كميسيون ماده5 مجاز به طرح تغيير كاربري خلاف طرح طراحي شهري در آينده نمي‌باشد.
2ـ درباره اراضي فضاي سبز محله‌اي موسوم به باغ رستمي، با توجه به كمبود فضاي سبز و پارك تجهيز شده در آن بخش از شهر و موقعيت مناسب اراضي براي كاربري مذكور، همچنين تسهيل تملك و اجراي طرح، كميته فني صرفاً با تغيير كاربري 50 درصد اراضي مذكور به مسكوني، مشروط به تأمين دسترسي‌ها و اختصاص حداقل 50 درصد به فضاي سبز (پارك ناحيه‌اي) به صورت يكپارچه موافقت مي‌نمايد. اين طرح با شرايط فوق به تصويب كميسيون ماده پنج برسد.
3ـ در مورد اراضي سبز معابر حدفاصل جاده‌هاي سي‌سخت و اصفهان، با انجام مطالعه ويژه ترافيكي امكان استفاده از يكي از معابر فوق براي دسترسي برون‌شهري و تبديل معبر ديگر به راه دسترسي مورد بررسي قرارگيرد. همچنين از محل موافقت با تغيير كاربري بخشي از اراضي واقع در سمت شرق محدوده موردنظر (با توجه به ساخت و سازهاي انجام شده) با قيد نسبت 20 به 80 براي تملك و حفظ اراضي واقع در سمت غرب اين اراضي كه مجموعه باغهاي متراكمي مي‌باشند با كاربريهاي بزرگ مقياس شهري موافقت گرديد.
4ـ درخصوص تغيير كاربري اراضي با كاربري حمل و نقل و ترمينال، ضمن مخالفت با تغيير كاربري اراضي حمل و نقل و ترمينال، مقرر گرديد هرگونه تغيير كاربري مشروط به تأمين زمين جايگزين مناسب در اراضي غير زراعي، تصويب كليه مراحل استاني مربوطه و تصويب در كميته فني مي‌باشد.
5 ـ درخصوص تغيير كاربري اراضي سبز و زراعي داير جنوب كمربندي پيشنهادي، ضمن مخالفت مقرر گرديد محدوده شهر در ضلع غرب به لبه داخلي كمربندي محدود گردد و اراضي خارج شده به حالت زراعي باقي بماند.
6 ـ با تغيير كاربري اراضي آموزش عالي به مساحت حدود 40 هكتار طبق نقشه پيوست به مسكوني مشروط به موارد زير موافقت گرديد:
الف) توافق لازم براساس مقررات بين مالكين، سازمان مسكن و شهرسازي و شهرداري با محوريت استاندار محترم براي دريافت حقوق شهر انجام گيرد.
ب) اراضي موضوع فوق براي رفع نياز مسكن مهر به سازمان مكسن و شهرسازي واگذار شود.
ج) طرح تفصيلي اين اراضي با درنظر گرفتن كاربري‌هاي عمومي و خدماتي موردنياز تهيه و به تصويب كميسيون ماده 5 برسد.
7ـ شورايعالي شهرسازي و معماري با اصلاح خط محدوده ياسوج در شمال شهر (اراضي موسوم به جدول فرامرزي ـ جنب پارك جنگلي) به مساحت حدود 5/13 هكتار طبق نقشه پيوست موافقت نمود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي

18716 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/9/25 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان كهكيلويه و بويراحمد
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران