اصلاحيه ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره709

اصلاحيه ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره709 شماره5934/هـ

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
احتراماً، عبارت : « قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب1387» را در صفحه4، ستون‌اول، سطر 40 رأي وحدت‌رويه شماره 709 ـ 1/11/1387 منتشره در روزنامه رسمي شماره18643ـ12/12/1387، به: « قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب1378» اصلاح مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

18709 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/1/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران