اصلاح تصويب‌نامه برقراري فوق‌العاده بهره‌وري وزارت صنايع و معادن

اصلاح تصويب‌نامه برقراري فوق‌العاده بهره‌وري وزارت صنايع و معادن شماره41716/ت534هـوزارت صنايع و معادن ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
درتصويب‌نامه شماره 14055/ت30988هـ مورخ 13/4/1384 عبارت « و مشمول كسر كسور بازنشستگي نمي‌باشد» حذف مي‌گردد.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18703 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/2/27 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت صنايع و معادن
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران