آئين‌نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي

آئين‌نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي شماره1195/88/دشمصوبه جلسه 182 مورخ 25/1/1388 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي
(بنا به تفويض جلسه 633 مورخ 23/7/1387 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 182 مورخ 25/1/1388، و براساس تفويض جلسه 633 مورخ 23/7/1387 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، « آئين‌نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي» را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده1ـ هيئت رئيسه شوراي عالي مركب از رئيس، نايب رئيس اول و دوم، دبير و دو منشي است كه رئيس جمهور، رئيس شوراي عالي مي‌باشد و بقيه هيئت رئيسه از ميان اعضاء انتخاب مي‌شوند.
تبصره1ـ انتخاب اعضاي هيئت رئيسه، جداگانه و با اكثريت مطلق و رأي مخفي خواهدبود.
تبصره2ـ نواب رئيس و دو منشي در اولين جلسه شوراي عالي در هر دوره معادل مدت زمان مقرر در حكم مقام معظم رهبري انتخاب مي‌شوند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده2ـ به پيشنهاد اعضاي شوراي عالي، دبير از ميان اعضاء براي مدت چهارسال انتخاب و پس از تصويب رهبر معظم انقلاب اسلامي با حكم رئيس شوراي عالي منصوب خواهدشد. انتخاب مجدد وي بلامانع است.
ماده3ـ دبيرخانه شوراي عالي موظف است برنامـه‌هاي سنواتي و 5 سـاله مربوط به تحقق وظايف شوراي عالي را تهيه و به تصويب شوراي عالي برساند.
ماده4ـ جلسات شوراي عالي با حضور اكثريت مطلق اعضاي شورا و رئيس يا يكي از نواب رئيس رسميت مي‌يابد.
تبصره1ـ اعضايي كه به مدت طولاني (حداقل 3 ماه)، به دلايل مختلف از قبيل؛ فرصت مطالعاتي، مأموريت، بيماري و مسافرت قادر به شركت در جلسات نباشند، در زمان غيبت، رأي و عضويت آنان در حدنصاب رسميت جلسات محسوب نخواهدشد.
تبصره2ـ براي جلسات مربوط به تصويب و يا اصلاح آيين‌نامه داخلي شوراي عالي، حضور دو سوم اعضاء الزامي است.
ماده5 ـ جلسات شوراي عالي حداقل هر دو هفته يك بار تشكيل مي‌شود.
تبصره ـ جلسات فوق‌العاده به يكي از دو صورت ذيل، قابل تشكيل است:
الف: به دعوت رئيس شوراي عالي
ب: به تقاضاي يك سوم كل اعضاء
ماده6 ـ اوراق و اسناد كتبي، الكترونيكي، صوتي و تصويري و مشروح مذاكرات شوراي عالي داراي طبقه‌بندي حفاظتي است و مرجع طبقه‌بندي آن، دبيرخانه شوراي عالي است. بهره‌برداري از موارد فوق براي اعضاي شورا در صورت ضرورت با هماهنگي دبيرخانه و تكثير و خروج آنها نيز با مجوز دبير شوراي عالي بلامانع است.
تبصره1ـ خلاصه صورتجلسه مذاكرات و مصوبات هر جلسه شوراي عالي به صورت محرمانه براي كليه اعضاي شورا به گونه‌اي كه حداكثر تا يك هفته پس از جلسه به دست اعضاء برسد، ارسال مي‌شود. در صورتي كه هر يك از اعضاء در خلاصه مشروح مذاكرات، مطلبي برخلاف اظهارنظراتشان ثبت شده باشد مي‌توانند نسبت به همان مورد در جلسه رسمي تذكر داده تا بعداً اصلاح شود.
تبصره2ـ كليه جلسات شوراي عالي ضبط صوتي و تصويري شده و نوارهاي مزبور حفظ مي‌شود تا عنداللزوم مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
تبصره3ـ مركز اسناد دبيرخانه مسئوليت ‌نگهداري و حفاظت از كليه اسناد و مدارك مذكور در ماده فوق را به عهده دارد.
ماده7ـ تشكيل جلسات و رعايت ترتيب مذاكرات و اجراي آيين‌نامه و حفظ نظم جلسه، طبق اين آيين‌نامه به عهده رئيس جلسه است.
تبصره1ـ جلسات رسمي با تلاوت آياتي چند از قرآن مجيد آغاز خواهدشد.
تبصره2ـ تقويـم تشكيل جلسات ساليانه در آخرين جلسه هر سـال براي سال بعد به اطلاع اعضاي شوراي عالي مي‌رسد.
تبصره3ـ وقت جلسات رسمي بنحوي تنظيم خواهدشد كه مقارن با اول وقت اداي نماز نباشد.
ماده8 ـ اعتبار هر مصوبه منوط است به احراز رأي مثبت اكثريت اعضاي حاضر در جلسه، مشروط بر آنكه در هر حال تعداد آراي مثبت از دوازده رأي كمتر نباشد.
تبصره ـ در صورت تساوي آراء ، رأي رئيس جلسه مرجحّ خواهدبود.
ماده9ـ مصوبات شوراي عالي كه طبق نظر امام (ره) و مقام معظم رهبري لازم‌الاجرا است، توسط رئيس شوراي عالي به قواي سه‌گانه و دستگاههاي ذيربط ابلاغ مي‌شود.
تبصره ـ يك نسخه از كليه مصوبات شوراي عالي به منظور درج و انتشار در روزنامه رسمي كشور به وزارت دادگستري ابلاغ مي‌شود.
ماده10ـ هر عضوي موظف است در كليه جلسات شوراي عالي حضور داشته باشد.
تبصره ـ غيبتي با اطلاع تلقي مي‌شود كه حداقل 24 ساعت قبل از تشكيل هر جلسه كتباً به دبير شوراي عالي اطلاع داده شود.
ماده11ـ وظايف و اختيارات رئيس شوراي عالي عبارت است از:
الف ـ تأييد دستورجلسات شوراي عالي
ب ـ اداره جلسات شوراي عالي براساس آيين‌نامه مربوطه
ج ـ ابلاغ مصوبات شوراي عالي
هـ ـ اتخاذ تدابير لازم براي اجرايي شدن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
تبصره1ـ رئيس شوراي عالي مي‌تواند بنا به تشخيص خود موضوعاتي را مستقيماً در شوراي عالي مطرح كند و يا براي بررسي به دبيرخانه شوراي عالي، شوراهاي تخصصي يا فرهنگستان‌ها ارجاع نمايد.
تبصره2ـ دستورجلسات براساس برنامه‌هاي مصوب بلندمدت و ساليانه و طرح‌ها و پيشنهادهاي واصله از شوراهاي تخصصي، وزارتخانه‌ها، دستگاههاي اجرايي، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير نهادها و مراكز كشور توسط دبير شوراي عالي تنظيم و پس از تأييد رئيس شوراي عالي يك هفته و در موارد استثنايي سه روز پيش از تشكيل هرجلسه به اطلاع اعضا مي‌رسد.
تبصره3ـ در صورت تصويب اكثريت مطلق اعضاي حاضر در جلسه مي‌توان موضوعي را از دستور خارج كرد.
ماده12ـ حضور مديران ارشد دستگاه‌ها، كارشناسان و صاحبنظران با تشخيص دبير شوراي عالي و بدون حق رأي در جلسات شوراي عالي بلامانع خواهدبود.
ماده13ـ طرح‌ها و موضوعاتي كه ضرورت رسيدگي به آنها در خارج از نوبت و با قيد فوريت توسط هر يك از اعضاء پيشنهاد شود، در صورت رأي موافق دو سوم اعضاي حاضر در همان جلسه، قابل طرح خواهدبود.
ماده14ـ در هر جلسه قبل از ورود به دستور، رئيس جلسه مي‌تواند در مورد موضوعات مهم و ضروري، مطالبي را به اطلاع اعضاي شوراي عالي برساند.
ماده15ـ در هر جلسه، اعضاي شوراي عالي طبق فهرستي كه قبلاً براساس موعد تقاضاي واصله تنظيم شده است، مي‌توانند با موافقت رئيس جلسه مجموعاً حداكثر به مدت بيست دقيقه و هر فرد حداكثر پنج دقيقه به عنوان قبل از دستور در مورد مسائل و موضوعات مرتبط با وظايف شوراي عالي صحبت نمايند. واگذاري تمام يا بخشي از وقت هر ناطق به ساير اعضاء و ناطقين بعدي امكان پذير مي‌باشد.
تبصره ـ تشخيص تعداد افراد براي صحبت قبل از دستور در سقف بيست دقيقه با اطلاع قبلي به صورت كتبي و قبل از شروع جلسه بر عهده دبير شورا خواهدبود.
ماده16ـ هر يك از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌توانند درخصوص مسائل و موضوعات فرهنگي و مصوبات شوراي عالي، از نهادها و دستگاه‌هاي كشور از طريق طرح مسئله يا موضوع در صحن شوراي عالي يا از طريق دبير شوراي عالي سئوال كنند و يا تذكر دهند.
تبصره ـ مسئول پي‌گيري اجراي اين ماده، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و گزارش اجرا را در صورت لزوم به شورا جهت اتخاذ تصميم ارائه مي‌كند.
ماده17ـ در هر جلسه پس از طرح هر موضوع؛ موافقين و مخالفين حداكثر 4نفر و هر كدام حداكثر تا 5 دقيقه مي‌توانند در كليات آن موضوع اعلام نظر كرده و پس از اظهارنظر پيشنهاد دهنده اصلي، رأي گيري صورت مي‌گيرد. ادامه بحث بيشتر به تشخيص رئيس جلسه شوراي عالي مي‌باشد.
تبصره ـ در بررسي جزئيات موضوع، ضمن پذيرش پيشنهادات ارائه شده، يك نفر موافق و يك نفر مخالف پيرامون پيشنهاد مي‌توانند اظهارنظر كنند.
ماده18ـ شوراي عالـي انقلاب فرهنگي داراي شوراهاي تخصـصي دائمي و موقت به شرح زير مي‌باشد:
1ـ شوراي مهندسي فرهنگي 2ـ شوراي نقشه جامع علمي كشور 3ـ شوراي تحول و نوسـازي نظام آموزشي 4ـ شوراي فرهنـگي اجتماعي زنان 5 ـ شوراي فرهنـگ عمـومي 6 ـ شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي 7ـ شوراي هنر 8 ـ شوراي مديريت كلان دستـگاه‌هاي فرهنگي 9ـ شوراي حوزوي 10ـ شوراي قرآن 11ـ شوراي امور فرهنگي بين‌المللي.
تبصره ـ ايجاد، حذف و يا ادغام شوراهاي تخصصي، تركيب اعضاي آنها و وظايف هر يك به تصويب شوراي عالي خواهدرسيد.
ماده19ـ مصوبات شوراهاي تخصصي به شوراي عالي ارائه و وصول آن اعلام مي‌شود. مصوبات مزبور در اولين جلسه شوراي عالي بعد از اعلام وصول و در صورت عدم اعتراض از سوي حداقل يك نفر از اعضاي شوراي عالي، مصوب تلقي خواهدشد.
تبصره ـ در صورت وصول اعتراض، عضو معترض به اولين جلـسه شـوراي تخصصي مزبور دعوت و در صورت قانع شدن، مصوبه مزبور نهايي شده و ابلاغ مي‌شود. در صورت قانع نشدن عضو معترض، موضوع به شوراي معين ارجاع مي‌شود. پس از بررسي در شوراي معين و باقي ماندن فرد معترض بر اعتراض خود، در صورت پيوستن حداقل دو عضو ديگر شورا به وي، موضوع براي طرح و تصويب به صحن شوراي عالي ارائه مي‌شود.
ماده20ـ به منظور بهينه‌سازي و بهره‌مندي بيشتر از جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تمركز زمان جلسات اين شورا به مسائل اساسي و سياستگذاري كلان در اهم مسائل و موضوعات فرهنگي و علمي، شورايي تحت عنوان « شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنـگي» مركب از تمامـي اعضاي شوراي عالـي و رئيس كميسيـون مشورتـي، به استثناي رؤساي قواي سه‌گانه و آن دسته از اعضاي شورا كه رسماً اجازه عدم حضور دارند، تشكيل مي‌شود. وظيفة شوراي مزبور، بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص موضوعاتي است كه از سوي شوراي عالي به اين شورا محول مي‌شود.
تبصره1ـ جلسات شوراي معين با حضور 14 نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و اعتبار مصوبات آن نيز منوط به كسب اكثريت آراء حاضرين مي‌باشد.
تبصره2ـ در صورت تساوي آراء ، رأي رئيس جلسه مرجحّ خواهدبود.
تبصره3ـ جلسات شوراي معين حداقل هر دو هفته يكبار تشكيل مي‌شود.
تبصره4ـ مصوبات شوراي معين، ظرف مدت دو هفته بعد از اعلام وصول در شوراي عالي و در صورت عدم اعتراض از سوي حداقل 3 نفر از اعضاي شوراي عالي، مصوب تلقي خواهدشد.
تبصره5 ـ هر يك از اعضاي شورا كه به دليل غيبت موجه در جلسه حضور نداشته باشند، مي‌توانند در جلسه بعدي شوراي معين، پيشنهادها و اعتراض‌هاي خود را درخصوص مصوبات جلسه قبل حسب مورد، مطرح تا شوراي معين نسبت به آن مصوبات، بررسي و تصميم‌گيري نهايي را انجام دهد.
تبصره6 ـ آن دسـته از مصوبات شـوراي معين كه تصويب ‌نهايي آن از سوي شوراي عـالي به اين شورا تفـويض شده باشد، بـدون نياز به گذشت مدت دو هفته، مصوب تلقي مي‌شود.
ماده21ـ‌ دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظف است به منظور تبيين مصوبات شوراي عالي و اطلاع‌رساني لازم درباره آن، گزارشي از مصوبات و مذاكرات شورا را كه داراي طبقه‌بندي نمي‌باشند، در صورت امكان و ضرورت به همراه مباني و مستندات علمي آن مصوبات، علاوه بر درج در پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه، به طرق مناسب؛ نظير خبرنامه، نشريه علمي تخصصي، برنامه‌هاي صدا و سيما، نشست‌ها و ميزگردهاي تخصصي به آگاهي جامعه علمي و فرهنگي كشور و افكار عمومي برساند.
ماده22ـ انتخـاب نماينـدگان شوراي عالـي در نهادها، هيئـت‌ها، مجامع و شوراهـا به پيشنهاد اعضا و تصويب شوراي عالي صورت مي‌گيرد.
تبصره ـ كليه اطلاعات مربوط به سوابق اعضاي پيشنهادي، در دبيرخانه تهيه، تنظيم و تدوين و به جلسه شورا براي تصويب ارائه مي‌شود.
ماده23ـ افرادي كه به نمايندگي از دستگاه‌ها، نهادها و شوراهاي مختلف براي عضويت در مراكز وابسته و شوراهاي تخصصي معرفي مي‌شوند، جز در موارد مصرح نيـاز به طرح در شوراي عالي ندارد.
ماده24ـ انتخاب اشخاص در شوراي عالي با رأي مخفي صورت مي‌گيرد.
ماده25ـ قبل از اعلام اخذ رأي (توسط رئيس)، دبير شوراي عالي تعداد اعضاي حاضر در جلسه را اعلام و در صورت رسميت جلسه اخذ رأي به عمل مي‌آيد و نتيجه‌گيري به وسيله رئيس جلسه اعلام مي‌شود.
تبصره ـ تنها اعضاي حاضر در جلسه حق رأي دارند.
ماده26ـ دبيرخانه شوراي عالي زير نظر دبير شورا است كه علاوه بر نقش اداري، پشتيباني، علمي و پژوهشي، نظارت و ارزيابي و هماهنگي و پي‌گيري اجرايي شدن مصوبات شورا را نيز بر عهده دارد.
ماده27ـ دبير، سخنگوي شوراي عالي و دبيرخانه ستاد هماهنگي اطلاع رساني و ارتباطات رسانه‌اي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد.
ماده28ـ براساس ماده يك اين آيين‌نامه، دو نفر منشي (يك نفر اصلي و يك نفر علي‌البدل) براي جلسات شوراي عالي از ميان اعضاء انتخاب خواهند شد و وظيفه تدوين صورت‌جلسه شوراي عالي را بر عهده خواهند داشت.
ماده29ـ تفسير مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر عهده خود اين شورا مي‌باشد.
ماده30ـ براي طرح مجدد يا لغو هر مصوبه، لازم است كه حداقل شش ماه از تاريخ تصويب آن گذشته باشد.
تبصره ـ در صورتي كه حداقل دو سوم اعضاي شورا تقاضاي طرح مجدد يا لغو مصوبه‌اي را داشته‌باشند انقضاي مدت شش ماه لازم نيست.
ماده31ـ اين آئين‌نامه مشتمل بر 31 ماده و 31 تبصره در جلسه182 مورخ 25/1/1388 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي و براساس تفويض جلسه 633 مورخ 23/7/1387 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب نهائي رسيده‌است.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

18699 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/1/25 :تاريخ تصويب
:موضوع دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران