تصويب‌نامه درخصوص تعيين مناطق جوپاز، ارگ جديد بم، پاريز، بندر چترود و غار طورنگ بافت و كمپ كويري (ريگان) به عنوان مناطق نمونه گردشگري

تصويب‌نامه درخصوص تعيين مناطق جوپاز، ارگ جديد بم، پاريز، بندر چترود و غار طورنگ بافت و كمپ كويري (ريگان) به عنوان مناطق نمونه گردشگري شماره25825/ت42429هـسازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/1/1388 كه در مركز استان كرمان تشكيل شد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
1ـ مناطق جوپاز، ارگ جديد بم، پاريز، بندر چترود و غار طورنگ بافت و كمپ كويري (ريگان) به عنوان مناطق نمونه گردشگري تعيين مي‌شوند.
2ـ اين تصويب‌نامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مديريت اين سازمان نخواهدبود.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18687 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/1/27 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان حفاظت محيط زيست
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران