رأي شماره 14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص حق‌الزحمه دستياران پزشكي

رأي شماره 14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص حق‌الزحمه دستياران پزشكي شماره هـ/88/17
۱۳۸۸/۱/۳۰


تاريخ: 23/1/1388
شماره دادنامه: 14
کلاسه پرونده: 88/17
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي موسي شيرمحمدي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1226موضوع شکايت آقاي موسي شيرمحمدي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته پرداخت حق‌الزحمه دستياري معوقه از تاريخ 1/7/1383 به شرح دادنامه شماره 692 مورخ 26/3/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه نامبرده در استخدام رسمي دانشگاه علوم پزشکي کردستان بوده که با ماموريت آموزشي، ادامه تحصيل مي‎دهد و برمبناي رأي وحدت رويه شماره226 مورخ16/5/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پرداخت حق‌الزحمه دستياري به دستياران بورسيه و ماموريتي مورد تاييد قرار گرفته و در جلسه مورخ 26/8/1384 شوراي عالي پزشکي و تخصصي تصويب مي‎گردد، بنابراين مطالبه حق‌الزحمه دستياري قبل از تاييد و تصويب موجه نمي‎باشد، لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر مي‎گردد. ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2389 موضوع شکايت آقاي رامين حميدي‌فراهاني به‌طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته دريافت حق‌الزحمه دستياري از ابتداي دوره دستياري (مهرماه 1383) لغايت آبان ماه 1384 به شرح دادنامه شماره 2153 مورخ 3/10/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوري، پرداخت حق‌الزحمه متعلقه در قبال کار و خدمات انجام شده را تجويز نموده و منع قانوني در پرداخت حق‌الزحمه مورد بحث حتي قبل از صدور آراء مربوطه در هيأت عمومي اين ديوان و پيش از نشست مورخ 26/8/1384 شوراي عالي پزشکي تخصصي به افرادي که در ماموريت آموزشي بسربرده يا بورسيه مي‎باشند، احراز نمي‎گردد، و با لحاظ آراء شماره 42 و 43 مورخ 4/2/1379 و 226 مورخ 16/5/1384 هيأت عمومي اين ديوان، خواسته شاکي را موجه تشخيص حکم به ورود آن صادر مي‎گردد. ج ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1244 موضوع شکايت خانم بيتا نجفيان به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران بـه خواسته الزام طرف شکايت به پرداخت حق‌الزحمه دوره دستياري به شرح متن دادخواست به شرح دادنامه شماره 84 مورخ 26/1/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 42 و 43 مورخ 4/2/1379 و رأي شماره 226 مورخ 16/5/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با توجه به اينکه اشتغال دستياري (رزيدنت) همراه آموزش پزشکي، تصدي بيش از يک شغل محـسوب نمي‎گردد، فلذا شکايت شاکي وارد تشخيص و حکم به الزام سازمان خوانده به پرداخت حق‌الزحمه دوره دستياري شاکيه صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامـه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسـد. ب ـ با توجـه به رأي وحدت رويه شماره 226 مورخ 16/5/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در باب استحقاق دستياران پزشکي به دريافت حق‌الزحمه در قبال خدمات مربوط به تجويز تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوري و اينـکه تصديق استحقاق افراد واجد شرايـط به دريافت حق‌الزحمه مذکور نافي حق دريافت آن از تاريخ اشتغال به وظيفه دستياري نيست و محدوديت حق مزبور از تاريخ تصويب شوراي عالي پزشکي و تخصصي ملاک موجهي ندارد، بنابراين دادنامه‎هاي شماره 2153 مورخ 3/10/1386 شعبه اول و شماره 84 مورخ 26/1/1387 شعبه دوم ديوان که متضمن اين معني است صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

18684 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/1/23 :تاريخ تصويب
:موضوع دانشگاه علوم پزشكي تهران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران