تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي امير منصور برقعي بعنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور به منظور تسريع در ابلاغ و اجراي قانون بودجه سال 1388 كل كشور

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي امير منصور برقعي بعنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور به منظور تسريع در ابلاغ و اجراي قانون بودجه سال 1388 كل كشور شماره19119/ت 42398هـمعاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ به منظور تسريع در ابلاغ و اجراي قانون بودجه سال 1388 كل كشور، اختيار تعيين ساز و كار و چگونگي اجراي حكم مندرج در بند (60) مـاده واحده قانون مذكـور به آقاي امير منصور برقعي ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور تفويض مي‌شود.
2ـ تصميمات نماينده يادشده در امور اجرايي موضوع مذكور در حكم تصميمات رييس‌جمهور و هيئت‌وزيران بوده و با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18684 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1388/1/23 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران