تصويب‌نامه درخصوص پرداخت حق عضويت، سهميه و تعهدات سالانه جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي

تصويب‌نامه درخصوص پرداخت حق عضويت، سهميه و تعهدات سالانه جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي شماره236046/ت40474هـ

وزارت امور خارجه ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1387 بنا به پيشنهاد شماره 82266/563/732 مورخ 30/4/1387 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
پرداخت حق عضويت، سهميه و تعهدات سالانه جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي به شرح فهرست‌هاي پيوست كه تأييدشده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران است، از محل اعتبار جز (3) رديف (107000) قانون بودجه سال 1387 كل كشور مجاز مي‌باشد.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18673 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/11/16 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور خارجه
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران