درموارددخالت تبعي وقتي كه دعوي درحدودنصاب صلحيه است دادستان حق مداخله نخواهدداشت هرچنددعوي مربوط به صغيري باشدكه ازطرف قيم طرح شده است


راي محكمه عالي انتظامي قضات
296-دردعوي چندنفربرديگري دردادگاه كه يك نفرازمدعيان هم صغير بوده ودعوي ازطرف قيمش اقامه شده منتهي به محكوميت مدعيعليه گرديده و محكوم عليه ازآن استيناف خواسته ودادگاه شهرستان بدون جلب نظردادستان ازنظراينكه قسمتي ازدعوي راجع به صغيربوده است اصدارراي نموده تخلف نيست زيراباملاحظه عبارت ذيل ماده 77قانون اصول تشكيلات (درموارد دخالت تبعي وقتي كه دعوي درحدودنصاب صلحيه است مدعي العموم به هيچوجه مداخله نخواهدداشت )واستفاده حاكم دادگاه ازماده مزبوره امرنظري است .
حكم شماره 1160-27آذر1311

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمي

23

1160 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1311/09/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران