تصويب‌نامه درخصوص برگزاري گردهمايي بين‌المللي تصفيه فاضلاب و بازيافت آب ـ فناوري‌ها و يافته‌هاي نو

تصويب‌نامه درخصوص برگزاري گردهمايي بين‌المللي تصفيه فاضلاب و بازيافت آب ـ فناوري‌ها و يافته‌هاي نو شماره246997/ت42010هـوزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 19/12/1387 بنا به پيشنهاد شماره 10452/16 مورخ 21/11/1387 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ برگزاري گردهمايي بين‌المللي تصفيه فاضلاب و بازيافت آب ـ فناوري‌ها و يافته‌هاي نو توسط دانشگاه تهران تا سقف هزينه دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال از محل اعتبارات ريالي دانشگاه مذكور مجاز است.
2ـ دانشگاه يادشده مي‌تواند از كمكها و هداياي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است، در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينه‌هاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت مي‌شود.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 28/12/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18668 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/12/28 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران