تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاهاي چيتاب و پاتاوه به شهر

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاهاي چيتاب و پاتاوه به شهر شماره235587/ت41298ك

وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 13/11/1387 بنا به‌پيشنهاد شماره 103299/42/4/1 مورخ 8/8/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ‌‌ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويب‌نامه شماره 158802/ت38854 مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ روستاي «چيتاب» مركز بخش كبگيان از توابع شهرستان دنا در استان كهگيلويه و بويراحمد به شهر تبديل و به عنوان شهر «چيتاب» شناخته مي‌شود.
2ـ روستاي «پاتاوه» مركز بخش پاتاوه از توابع شهرستان دنا در استان كهگيلويه و بويراحمد به شهر تبديل و به عنوان شهر «پاتاوه» شناخته مي‌شود.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 12/12/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18648 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/12/12 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران