تصويب‌نامه درخصوص تمديد مهلت مندرج در بند 6 تصويب‌نامه شماره 3205/ت15413هـ مورخ 15/2/1378

تصويب‌نامه درخصوص تمديد مهلت مندرج در بند 6 تصويب‌نامه شماره 3205/ت15413هـ مورخ 15/2/1378 شماره216713/ت41689هـ

وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1387 بنا به پيشنهاد شماره 150168/60 مورخ 25/8/1387 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مهلت مندرج در بند (6) تصويب‌نامه شماره 3205/ت15413هـ مورخ 15/2/1378 از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه به مدت يك سال تمديد مي‌شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18631 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/11/16 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت صنايع و معادن
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران