تصويب‌نامه درخصوص لغو عوارض صادرات انواع نخود

تصويب‌نامه درخصوص لغو عوارض صادرات انواع نخود شماره217087/ت41867هـ

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/11/1387 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و به استناد بند (د) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه، عوارض صادرات انواع نخود لغو مي‌گردد.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18631 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/11/10 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت جهاد كشاورزي
وزارت بازرگاني
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران