اصلاح ماده (1) آيين‌نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها به ساير شهرهاي كشور

اصلاح ماده (1) آيين‌نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها به ساير شهرهاي كشور شماره212353/ت40521هـ

وزارت مسكن و شهرسازي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1387 بنا به پيشنهاد شماره 33503/5120 مورخ 23/4/1387 كميته امداد امام خميني (ره) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (1) آيين‌نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها به ساير شهرهاي كشور، موضوع تصويب‌نامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 پس از عبارت « ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه» عبارت « و كميته امداد امام خميني (ره)» اضافه مي‌شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18627 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/11/13 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
وزارت مسكن و شهرسازي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران