تصويب‌نامه درخصوص تعيين پنجاه و چهار منطقه در استان سيستان و بلوچستان به عنوان مناطق نمونه گردشگري

تصويب‌نامه درخصوص تعيين پنجاه و چهار منطقه در استان سيستان و بلوچستان به عنوان مناطق نمونه گردشگري شماره202472/ت41757هـ

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/10/1387 كه در استان سيستان و بلوچستان تشكـيل شد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
1ـ پنجاه و چهار منطقه در استان سيستان و بلوچستان به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران است، به عنوان مناطق نمونه گردشگري تعيين مي‌شوند.
2ـ مطالعه مناطق مذكور توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و مطالعه ايجاد زيرساخت‌هاي چهل و هشت روستاي هدف گردشگري به شرح جدول پيوست كه تأييدشده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران است، از محل منابع استاني و سازمان به نسبت مساوي در سالهاي 1388 و 1389 انجام مي‌شود.
3ـ اين تصويب‌نامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مديريت اين سازمان نخواهدبود.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18617 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/10/12 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان حفاظت محيط زيست
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران