رأي شماره 652 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اينکه ايام مرخصي استحقاقي اعم از روزانه و ساعتي جزو سابقه کار در کارهاي سخت و زيان‌آور

رأي شماره 652 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اينکه ايام مرخصي استحقاقي اعم از روزانه و ساعتي جزو سابقه کار در کارهاي سخت و زيان‌آور شماره هـ/87/738محسوب مي‌شود

تاريخ دادنامه: 8/10/1387
شماره دادنامه: 652
کلاسه پرونده: 87/738
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي ايوب ريخته‎گر غياثي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1112 موضوع شکايت آقاي ايوب ريخته‎گر غياثي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته الزام به لحاظ مرخصي‎هاي کمتر از يک روز به جهت بازنشستگي به تبع کارهاي سخت و زيان‌آور به شرح دادنامه شماره 3876 مورخ 1/11/1385 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه اين موضوع مستنداً به ماده 8 آيين‎نامه قانون ماده واحده اصلاح تبصره 2 ماده 76 مصوب 22/12/1380 هيئت وزيران بدواً در کميته استاني رسيدگي مي‎شود و شاکي مي‎تواند از نتيجه آن در ديوان اقامه دعوي نمايد و شاکي مذکور بدواً در ديوان شکايت نموده لهذا حکم به رد شکايت وي صادر و اعلام مي‎شود. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1090 موضوع تجديدنظر خواهي آقاي ايوب ريخته‎گر غياثي نسبت به دادنامه شماره 3876 مورخ 1/11/1385 شعبه بيستم به شرح دادنامه شماره 2424 مورخ 24/11/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست، لذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ج ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1121 موضوع شکايت آقاي يوسف محمدي مياردان به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته الزام به لحاظ مرخصي‎هاي کمتر از يک روز به جهت بازنشستگي به تبع کارهاي سخت و زيان‌آور به شرح دادنامه شماره 3882 مورخ 1/11/1385 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه اين موضوع مستنداً به ماده 8 آيين‎نامه قانون (ماده واحده اصلاح تبصره 2 ماده 76) مصوب 22/12/1380 هيئت وزيران بدواً در کميته استاني رسيدگي مي‎شود و شاکي مي‎تواند از نتيجه آن در ديوان اقامه دعوي نمايد و شاکي مذکور بدواً در ديوان شکايت نموده لهذا حکم به رد شکايت وي صادر و اعلام مي‎گردد. د ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه86/2996 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي يوسف محمدي مياردان نسبت به دادنامه 3882 مورخ 1/11/1385 شعبه بيستم به شرح دادنامه شماره 1276 مورخ 7/5/1386 چنين رأي صادر نموده است، با بررسي جامع اوراق پرونده و ملاحظه سابقه مربوطه و با توجه به مدارک تقديمي تجديدنظرخواه به شرح پيوست دادخواست تقديمي توجهاً به اينکه حسب بند (ج) ماده 13 آيين‎نامه کارهاي سخت و زيان‌آور، ايام مرخصي استحقاقي اعم از روزانه و ساعتي خللي به توالي اشتغال در کارهاي سخت و زيان‌آور وارد نمي‎نمايد و جزو سابقه کارگر در کارهاي سخت و زيان آور محسوب مي‎شود و نظر به رأي صادره از هيئت تشخيص اداره کار و با التفات به اينکه شاکي به حسن اذعان سازمان واجد ساير شرايط مي‎باشد و بند (د) ماده 13 که مورد استناد سازمان قرار گرفته اصلاً مانع نمي‎باشد و ذکر آن موردي نداشته است، لذا با وارد دانستن اعتراض ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته رأي به ورود شکايت و الزام سازمان به احتساب سوابق مرخصي‎هاي مورد نظر و به تبع آن الزام به صدور حکم بازنشستگي در کارهاي سخت و زيان آور صادر و اعلام مي‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1115 موضوع شکايت آقاي يداله ميرزامحمدي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته الزام به لحاظ مرخصي‎هاي کمتر از يک روز به جهت بازنشستگي به تبع کارهاي سخت و زيان‌آور به شرح دادنامه شماره 3878 مورخ 1/11/1385 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه اين موضوع مستنداً به ماده8 آيين‎نامه قانون مصوب22/12/1380 هيئت وزيران بدواً در کميته استاني رسيدگي مي‎شود و شاکي مي‎تواند از نتيجه آن در ديوان اقامه دعوي نمايد و شاکي مذکور بدواً در ديوان شکايت نموده لهذا حکم به رد شکايت وي صادر و اعلام مي‎گردد. ي ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه86/2685 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي يداله ميرزامحمدي نسبت به دادنامه شماره 3878 مورخ 1/11/1385 شعبه بيستم به شرح دادنامه شماره 1280 مورخ 7/5/1386 چنين رأي صادر نموده است، توجهاً به اينکه حسب بند (ج) ماده 13 آيين‎نامه کارهاي سخت و زيان آور ايام مرخصي استحقاقي اعم از روزانه و ساعتي خللي به توالي اشتغال در کارهاي سخت و زيان آور وارد نمي‎نمايد و جزو سابقه کارگر محسوب مي‎شود و نظر بـه رأي صادره از هيئت تشخيص اداره کار با التفات بـه اينکه شاکي بـه حسب اذعان سازمان واجد ساير شرايط مي‎باشد و بند (د) ماده 13 که مورد استناد سازمان قرار گرفته اصلاً مانع نمي‎باشد و ذکر آن موردي نداشته است لذا با وارد دانستن اعتراض ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته رأي به ورود شکايت و الزام سازمان به احتساب سوابق مرخصي‎هاي موردنظر و به تبع آن الزام به صدور حکم بازنشستگي در کارهاي سخت و زيان‌آور صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ نظر به اينکه تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور به عهده کميته استاني مقرر در ماده 18 آيين‎نامه کارهاي سخت و زيان‌آور موضوع تبصره2 ماده 76 قانون تأمين اجتماعي محول شده است و تاثير يا عدم تاثير ايام مرخصي در توالي يا تناوب مدت اشتغال به کارهاي سخت و زيان‌آور از وظايف و مسئوليتهاي قانوني آن کميته نيست، بنابراين دادنامه‎هاي شماره 1276 و 1280 مورخ 7/5/1386 شعبه دوم تجديدنظر ديوان مبني بر فسخ دادنامه‎هاي بدوي و صدور رأي در ماهيت شکايت شاکيان که مبين عدم لزوم رسيدگي به موضوع در کميته استاني و مؤيد صلاحيت ديوان در رسيدگي به شکايت به کيفيت مطروحه است در اين حد صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

18608 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/10/8 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان تامين اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران